Persondatapolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Aalborg Portland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: privacy@cementirholding.it

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde, leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi en række almindelige oplysninger om dig fx kontakt- og betalingsoplysninger.

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne på websitet behandles desuden: Navn, firmanavn, adresse, e-mail og fritekstnotat. Det vil være i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev eller anvendelse af vores kontaktformular.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder og HR medarbejder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Administration af din relation til os

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Behandling af vores køb/ydelser
  • Administration af din relation til os

Oplysninger indsamlet via cookies benyttes til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Matomo Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke

Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, herunder kreditvurderingsbureauer, transport- og fragtfirmaer, m.v.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Data om din brug af websitet videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg.

 

ENGLISH VERSION:

Privacy policy

We take your personal data seriously. We process personal data and have adopted this privacy policy to explain how we process your data.

Aalborg Portland is the data controller of the information we collect about you, and we ensure that your personal data is processed in compliance with applicable legislation.

If you wish to contact us about our processing of personal data, please do so at privacy@cementirholding.it

Processing of personal data

Personal data are all kinds of information which are somehow related to you.

Being one of our customers, suppliers or business partners, we collect various general information about you such as contact and payment details.

When you use our website, we collect and process various information. For instance, when you access content, sign up for our newsletter, participate in surveys, register as a user or subscriber, use our services or make purchases on the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical data about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical position and the sites you click on (interests). To the extent that you give your express consent and enter the information on the website, we also process: Name, company name, address, email and free text notes. For example, when you sign up for our newsletter or use our contact form.

Privacy policy on recruitment

When we receive your job application and any attachments to it, the relevant manager and HR employee will read it in order to be able to respond and assess its content in relation to a specific job.

The job application and its attachments will be shared internally with the relevant persons in the recruitment process and will not be disclosed to anyone outside Aalborg Portland.

The job application and its attachments will be saved until the right candidate has been identified, and the recruitment process has ended. Thereafter, the application and its attachments will be deleted.

When we receive unsolicited job applications, we save the application and its attachments for no more than six months, after which period they will be deleted.

If the application and its attachments are saved for more than six months, we will obtain a separate consent from the job candidate.

Security

We have taken appropriate technical and organisational measures to prevent accidental or unlawful erasure, publication, loss, deterioration or unauthorised disclosure, abuse or any other unlawful processing of your data.We will save your personal data on computers with restricted access which are located in supervised facilities, and our security measures will be monitored regularly to determine whether our user information is handled properly and with continued regard to your rights as a user. However, we cannot guarantee 100% security in all data transfers on the Internet. This means that there may be a risk of unauthorised access to data when data are being sent and stored electronically. You thus give your personal data at your own risk.

Purpose

Personal data about customers are collected for the following purposes:

  • Processing of your purchases and delivery of our goods or services
  • Customer relation management

Personal data about suppliers and business partners are collected for the following purposes:

  • Processing of our purchases/services
  • Supplier/partner relation management

Data collected through cookies will be used to get the website to function properly. Cookies are used primarily for website traffic measurements using Matomo Analytics, but also to analyse the use of our website to enable us to improve functionality and content on a regular basis.

Data minimisation

We collect, process and store personal data only where necessary to achieve our objectives. In certain circumstances, we may be under a statutory obligation to collect and store certain types of data for our business activities. The type and scope of the personal data we process may also be determined by the need to fulfil a contract or other legal obligation.

Data kept up-to-date

As our service depends on your data being accurate and up to date, please inform us of relevant changes to your data. You may use the contact details above to inform us of your changes; then we will make sure to update your personal data. If we discover that data are inaccurate, we will update the data and inform you.

Period for which the personal data are stored

The data are stored for the period permitted under applicable legislation, and we erase the data when they are no longer necessary. The period depends on the nature of the data and the reason for storage. Therefore, it is impossible to state a general time frame for when data will be erased.

Consent

Your consent to the receipt of newsletters is voluntary, and you can withdraw the consent at any time by contacting us. For additional information, contact us using the above contact details.

Disclosure of information
We use a number of third party providers of data storage and processing services, including IT solution providers. These providers process only data on our behalf and must not use the data for their own purposes.  In relevant cases, data are disclosed to banks, debt collection agencies, including credit rating agencies, haulage contractors and freight companies.

The disclosure of personal data to third parties for other purposes requires your consent.

We only use data processors within the European Union or countries that can offer your data adequate protection.

Data about your use of the website are disclosed to third parties if the information is known. You can see a list of the relevant third parties in the below section on “Use of cookies”. The data are used to target advertisements.

Your rights

You always have a right to access the data we process about you and the right to know where the data come from and how your data are being used. You also have the right to know how long we intend to keep your personal data and to whom we disclose data when we disclose data in Denmark or other countries.

On your request, we will inform you of the data we process about you. The access to information may, however, be restricted to protect the privacy of other persons, business secrets or intellectual property rights.

You may exercise your rights by contacting us. Our contact details are listed above.

If you believe that the personal data we process about you are inaccurate, you have the right to have the data rectified. You should contact us to inform of the nature of the inaccuracies and how to rectify them.

In some cases, we have an obligation to delete your personal data; for instance if you withdraw a consent you have given. If you believe that data are no longer required for the purpose that we collected them for, you may ask to have them erased. You may also contact us if you believe that personal data are being processed contrary to the law or other legal obligations.

You also have the right to complain to the Danish Data Protection Agency.

When you ask to have your personal data rectified or erased, we check whether the conditions are met and then make changes or erasure as promptly as possible.

You have the right to object to our processing of your personal data. You may also object to our disclosure of your data for marketing purposes. You may use the contact details above to send an objection. If your objection is legitimate, we will make sure to cease processing your personal data.

You have the right to data portability if you wish to transfer your data to another data controller or processor.

We delete personal data at our own motion when they are no longer required for the purpose for which they were collected.

 

This website is owned by Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, P.O. box 165, 9100 Aalborg.