Byg en bedre fremtid med FUTURECEM

FUTURECEM® er udviklet med det primære formål at reducere udledningen af CO2. Den giver bygherrer et markant værktøj til at skabe mere bæredygtige projekter. Vi har samlet dokumentation og svar på nogle af de typiske spørgsmål her på siden.

Et markant bidrag til holdbare og mere bæredygtige byggeprojekter


Fremtidens bolig- og byggeprojekter skal naturligvis fortsat kunne holde længe. Men både formelle samt forbrugerbaserede krav om mere bæredygtighed bliver stadig vigtigere.

Med FUTURECEM opnås høj holdbarhed og samme gode egenskaber, som har kendetegnet cement fra Aalborg Portland siden 1889, men med en væsentlig lavere miljøbelastning. Hermed skaber FUTURECEM et fremragende fundament – i bogstavelig forstand – for at opnå bæredygtighedscertificeringer af byggeriet. Mange betonleverandører har taget beton med FUTURECEM til sig og tilbyder det på linje med konventionel beton. Så der er rigeligt med grunde for bygherrer, der ønsker at forfølge en mere bæredygtig strategi for fremtidige byggeprojekter, til at komme med på rejsen.

Her på siden har vi samlet den mest relevante dokumentation, information og hjælp, som en bygherre har brug for ifm. konvertering til FUTURECEM.


Spørgsmål og svar om FUTURECEM™

Filtrer i spørgsmål

FUTURECEM er en ny cementtype, som er godkendt til anvendelse i beton i Danmark. Den foreliggende godkendelse af cementen indebærer nogle begrænsninger i enkelte eksponeringsklasser under aggressiv og ekstra aggressiv miljøpåvirkning. Specificerer man derfor udelukkende overholdelse af krav til en hel miljøpåvirkning f.eks. aggressiv miljøpåvirkning, vil anvendelse af FUTURECEM være udelukket, da denne cementtype ikke tillades anvendt i én af de i alt seks eksponeringsklasser under aggressiv miljøpåvirkning – nemlig XS2 (beton permanent i kontakt med havvand/grundvand i umiddelbar nærhed af havvand) og delvist i XA2, hvis årsagen til denne eksponering skyldes sulfatpåvirkning på dette niveau.

For at FUTURECEM i videst muligt omfang kan anvendes i en beton, er det afgørende, at der til betonerne specificeres krav om overholdelse af specifikke og relevante eksponeringsklasser fremfor en hel miljøpåvirkning.

Den foreliggende godkendelse af FUTURECEM til anvendelse i beton i Danmark indebærer begrænsninger i enkelte eksponeringsklasser. I skemaet (se link nedenfor) ses anvendelsesmulighederne for FUTURECEM og Aalborg Portlands øvrige cementer i de 18 eksponeringsklasser.

Skema med eksponeringsklasser

Generelt kan det siges, at begrænsningerne for anvendelse af FUTURECEM er meget lig BASIS cement (som i vid udstrækning anvendes i betonelementer) med undtagelse af eksponeringsklasserne XF2 og XF4 (frost/tø i kombination med tøsalt), hvor der er ekstra krav ved anvendelse af FUTURECEM.

FUTURECEM tillades ikke anvendt i eksponeringsklasserne XS2, XS3 og XA3, hvilket skyldes sulfatindholdet i havvand (XS2 og XS3) og højt sulfatindhold i jord og/eller grundvand (XA3).

FUTURECEM cement er godkendt til anvendelse til langt de fleste opgaver, da kun nogle konstruktioner nær havvand og i stærkt aggressive kemiske miljøer kræver anvendelse af specialcementer.

Se mere om brugen af FUTURECEM i forskellige konstruktionstyper i regneeksemplet her

De danske kunder, som idag har en aftale med Aalborg Portland omkring køb af FUTURECEM vil kunne levere produkter med FUTURECEM. I hvilken grad de danske mørtel- og betonproducenter tilbyder dette, afhænger af egne planer for udvikling af egne produkter. Det anbefales at rette henvendelse via de normale kanaler for indhentning af tilbud med specifikation om brug af FUTURECEM. Der er allerede en række betonproducenter, som har implementeret FUTURECEM i standardprodukter og derfor er leveringsdygtige.

Dansk Betons hjemmeside kan man finde branche-EPD’er for forskellige betontyper. Disse EPD’er er beregnet ud fra generiske værdier for den danske betonbranche. Hvis EPD’er for specifikke betoner ønskes, skal man kontakte den enkelte betonleverandør.

Derfor skal man kontakte de enkelte betonleverandører for at få EPD’er på specifikke betoner med FUTURECEM.

Sammenlignet med generisk data for CEM I 52.5 cement, som anvendes i f.eks. Dansk Betons EPD-værktøj er CO2-besparelsen ved brug af FUTURECEM ca. 30 %. De seneste beregninger af CO2-aftrykket fra FUTURECEM og Aalborg Portlands øvrige cementer fremgår af dette skema med EPD-data. Datasættene bliver løbende opdateret. Tabellen viser, at CO2-aftrykket fra FUTURECEM er ca. 26 % mindre end RAPID og 18 % mindre end BASIS cement.

FUTURECEM har en lidt lavere 28d trykstyrke, og der skal derfor som hovedregel anvendes 0-5% ekstra cement i betonen. I så fald bliver CO2-besparelsen i betonen en smule mindre. Ved tilsætning af 5% ekstra FUTURECEM er besparelsen ift. RAPID cement 22%.

CO2-reduktionen i hele bygningen afhænger naturligvis af betonmængden og hvilke cementtyper, som FUTURECEM erstatter. I etagebyggerier vil man ofte kunne opnå reduktoner på 7-8% i det samlede byggeri. Se regneeksempel med etagebyggeri her

CO2-reduktionen i et etagebyggeri afhænger naturligvis af betonmængden og hvilke cementtyper, der ellers ville være anvendt. I etagebyggerier vil man ofte kunne opnå reduktoner på 7-8% i det samlede byggeri. Se eksempler her ,der også viser, hvilke konstruktioner der giver størst besparelse.

LCA-simuleringer af forskellige bygningstyper med FUTURECEM betoner viser en CO2-reduktion på mellem 4-7% for det samlede byggeri over en 50-årig periode (jfr. beregningsmetodikken i LCAbyg), hvorved betonens effekt på byggeriets CO2-aftryk sænkes fra omkring 25% til 20%. Dermed kan FUTURECEM give en betydelig CO2-reduktion, som kan bidrage til overholdelse af de nye CO2-krav i BR og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Hvis FUTURECEM kombineres med andre CO2-reducerede materialer, kan man opnå flere CO2-reduktioner – tre beregningseksempler lavet af Rambøll (SE RAPPORT HER) viser, at man dermed allerede nu kan leve op til den frivillige bæredygtighedsklasse i 2030 for både et etfamiliehus, etagebyggeri og rækkehus.

Ja, FUTURECEM indeholder mindre end 70% cementklinker, og anvendelse af FUTURECEM giver derfor op til to point til byggeri, jf. Svanemærkning af huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner

Af afsnit “P6 Cement og beton med reduceret energi- og klimapåvirkning” fremgår det:
“Kravet belønner cement- og betonbrug med reduceret klimapåvirkning på to måder. Point kan tages enten fra A eller B.

A) For hver produkttype gives der point, hvis mindst halvdelen af behovet for denne produkttype er dækket af cementprodukter, som indeholder op til 70 % cementklinker i vægt. Der kan højst opnås 2 point. Type cement- eller betonprodukter, der giver 1 point hver: • fundament • bærende system og grund-/etageadskillelse • loftselement • vægelement • facadeelement • altanelement, terrasse og veranda. Andre typer cementprodukter af tilsvarende størrelse/anvendelsesområde kan godkendes af Nordisk Miljømærkning.

B) For hvert gennemført punkt i bygningen tildeles der 1 point i henhold til nedenstående. • Bevidst arbejde til at differentiere betonkvalitet efter behov i bygningen (dvs. forskellige betonkvaliteter til forskellige konstruktionsdetaljer). • Overlagt arbejde med slanke betonkonstruktioner gennem forskellige foranstaltninger (højtydende beton, armeringsmateriale, armeringsteknik, randfundament osv.). Der kan højst opnås 2 point. ”

Svanemærkning kræver mindst 15 – 17 point afhængig af byggeriets art.

FUTURECEM er godkendt iht. den europæiske betonstandard DS/EN 206 og kan således anvendes i Europa (EU/EØS). I de enkelte lande vil der være specifikke retningslinjer for anvendelsen, som man skal tage højde for.

FUTURECEM indgår på lige fod med vores øvrige produkter og er omfattet af samme forsikringsbetingelser som RAPID cement, BASIS cement osv.

Vi har arbejdet med denne teknologi i mere end 20 år og har masser af erfaringer og test. Cementen er selvfølgelig godkendt iht. til den europæiske cementstandard EN 197 og til anvendelse i beton i Danmark iht. EN 206.

FUTURECEM sælges på nuværende tidspunkt kun i Danmark.

Ja. Vi vil I de kommende år have begrænsede volumener til rådighed, da produktionen af FUTURECEM er mere kompleks end normalt. Dette bliver dog løbende forbedret ved procesoptimering og ombygning af en af vores cementmøller, hvilket øger produktionskapaciteten betydeligt.

Vi forventer dog fortsat ikke, at vores kapacitetsplan vil være en begrænsende faktor i de kommende år. I 2023 er allokeret FUTURECEM svarende til i størrelsesordenen 1 mio. m3 beton.

Anvendelsen af FUTURECEM i betonvarer er udfordrende grundet eksponering for frost og salt. Det er lykkedes at producere belægningssten og fliser i to-lags-produkter, som ligger væsentlig under kravet til afskalning iht. de gældende standarder. Ved at anvende egenskaberne fra enten BASIS eller RAPID cement i et pudslag på min. 4mm i kombination med en bagbeton baseret på FUTURECEM, er det muligt at reducere CO2 aftrykket samtidig med at holdbarhedsegenskaber er væsentligt indenfor standardens krav.

Aalborg Portland har endnu ikke indsamlet erfaring omkring anvendelsen af FUTURECEM i tagsten. Det anses dog ikke som et problem at producere tagsten med FUTURECEM.

FUTURECEM har langsommere styrkeudvikling end RAPID- og BASIS-cement, hvilket kan betyde, at betonen skal ligge længere i støbeformen for at opnå tilstrækkelig styrke til, at betonelementer kan løftes op.

For at accelerere de tidlige styrker, kan man anvende varmt vand eller damp, samt varme i støbebordene og tildækning af betonen med isolerende tildækningsmateriale. Hertil har acceleratorer også en vis effekt ift. at øge den helt tidlige styrke. Er der plads til det tidsmæssigt i produktionen, vil et par timers ekstra liggetid ofte være nok til, at betonen opnår en passende afformningsstyrke.

Cement og beton har indflydelse på en række af kriterierne i DGNB-systemet. Det vigtigste område er livscyklusvurderingen (LCA), hvor miljøpåvirkningen i hele byggeriets livscyklus beregnes over en 50-årig betragtningsperiode. Anvendelse af FUTURECEM vil give en lavere samlet miljøpåvirkning. Toppoint for området opnåes ved en miljøpåvirkning, der er mindst 20% lavere en referenceværdien, som DGNB fastlægger baseret på gennemsnit af LCA’er af en lang række typiske danske byggerier.

Læs mere om betons betydning for DGNB certificering i Dansk Betons DGNB-vejledning eller på Green Building Council Denmark.

FUTURECEM™ – et vigtigt skridt mod bæredygtig cementproduktion

Cement binder verden sammen, som vi siger vi hos Aalborg Portland. Cement er den vigtigste bestanddel i beton, som igen er det mest anvendte byggemateriale i byggerier og infrastruktur, og er derfor et helt centralt materiale. Den store cementproduktion indebærer i dag en tilsvarende stor CO2-udledning – dels fra brændsler og dels fra selve den mineralogiske proces. Med vores klimaplan, der frem mod 2030 vil sikre CO2-besparelser på 1,6 mio tons, har Aalborg Portland sat kursen mod en fremtid med CO2-neutral cementproduktion i Danmark. Det indebærer en række investeringer, videreudvikling af teknologier og de rette rammevilkår, hvis vi skal nå så langt. Det kan du læse mere om her.

Visionerne i vores klimaplan understøttes af strategien for bæredygtighed i Cementir Group, som Aalborg Portland er del af. Her er sat ambitiøse mål for reduktion af CO2-emissioner pr. ton cement frem mod 2030. I perioden 2021 – 2023 er der afsat 107 millioner euro til grønne investeringer.

FUTURECEM spiller en central rolle i vores arbejde med CO2 -reduktion og grøn omstilling. FUTURECEM-teknologien, der bruger kalksten og kalcineret ler som erstatning for cementklinker, har et markant reduceret CO2-aftryk og er resultatet af mange års forskning og testning bl.a. i Innovationskonsortiet Grøn Beton II. FUTURECEM er patenteret af Cementir og fra 2021 godkendt i betonstandarden DS/EN 206 til anvendelse i alle miljøklasser. FUTURECEM er derfor et af de største bidrag til den grønne omstilling i byggesektoren, hvor der er et stadigt stigende fokus på CO2-reduktion og grønne alternativer generelt samt skærpede krav i Bygningsreglementet og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Se FUTURECEM™
huset her

EPD FUTURECEM

Hent her

DoP FUTURECEM

Hent her
Bliv ekspert i FUTURECEM
Skal du og dine kollegaer være eksperter i FUTURECEM? Så send bud efter vores dygtige tekniske konsulenter. De deler gerne ud af deres viden og skræddersyr præsentationer til jeres ønsker og behov – enten online eller hos jer.
Kontakt os her

FUTURECEM udgør fundamentet til ambitiøst grønt byggeri


UN17 Village

Det ambitiøse bæredygtighedsbyggeri UN17 Village i Ørestad markerer starten på brugen af FUTURECEM i dansk byggeri. Den første betonkonstruktion, som er støttemuren mod søen, opføres med den nye CO2-reducerende cementtype, som efter planen også skal benyttes i stor skala i selve byggeriet