Byg til fremtiden med FUTURECEM

FUTURECEM® er udviklet med det primære formål at reducere udledningen af CO2. Cementen kan anvendes bredt og med få justeringer fås gode og robuste betoner. Vi har samlet dokumentation og svar på typiske spørgsmål her på siden.

Et markant bidrag til holdbare og mere bæredygtige byggeprojekter


Fremtidens bolig- og byggeprojekter skal naturligvis fortsat kunne holde længe. Men samtidig bliver både formelle samt forbrugerbaserede krav om mere bæredygtighed bliver stadig vigtigere.

Beton med FUTURECEM giver høj holdbarhed og samme gode egenskaber, som har kendetegnet cement fra Aalborg Portland siden 1889, men med en væsentlig lavere miljøbelastning. Cementen er gennemtestet, godkendt til anvendelse i alle miljøpåvirkninger og kræver få tilpasninger i betonproduktionen. Betoner med FUTURECEM er robuste, har god pumpbarhed og giver flotte overflader. Mange betonleverandører har derfor taget beton med FUTURECEM til sig og tilbyder det på linje med konventionel beton. FUTURECEM giver et fremragende fundament – i bogstavelig forstand – for opnåelse af bæredygtighedscertificeringer af byggeri, som mange bygherrer stræber mod. Betonproducenter med FUTURECEM-betoner på sortimentet, står derfor i en fordelagtig position til at byde ind på fremtidige byggeprojekter med bæredygtighed øverst på agendaen.

Her på siden har vi samlet den mest relevante dokumentation, information og svar på spørgsmål, som entreprenører har brug for ifm. konvertering til FUTURECEM.


Spørgsmål & svar om FUTURECEM

Filtrer i spørgsmål

CO2-reduktionen i et etagebyggeri afhænger naturligvis af betonmængden og hvilke cementtyper, der ellers ville være anvendt. I etagebyggerier vil man ofte kunne opnå reduktoner på 7-8% i det samlede byggeri. Se eksempler her ,der også viser, hvilke konstruktioner der giver størst besparelse.

Sammenlignet med generisk data for CEM I 52.5 cement, som anvendes i f.eks. Dansk Betons EPD-værktøj er CO2-besparelsen ved brug af FUTURECEM ca. 30 %. De seneste beregninger af CO2-aftrykket fra FUTURECEM og Aalborg Portlands øvrige cementer fremgår af dette skema med EPD-data. Datasættene bliver løbende opdateret. Tabellen viser, at CO2-aftrykket fra FUTURECEM er ca. 26 % mindre end RAPID og 18 % mindre end BASIS cement.

FUTURECEM har en lidt lavere 28d trykstyrke, og der skal derfor som hovedregel anvendes 0-5% ekstra cement i betonen. I så fald bliver CO2-besparelsen i betonen en smule mindre. Ved tilsætning af 5% ekstra FUTURECEM er besparelsen ift. RAPID cement 22%.

CO2-reduktionen i hele bygningen afhænger naturligvis af betonmængden og hvilke cementtyper, som FUTURECEM erstatter. I etagebyggerier vil man ofte kunne opnå reduktoner på 7-8% i det samlede byggeri. Se regneeksempel med etagebyggeri her

Bulkdensiteten for FUTURECEM cement er sammenlignelig med BASIS cement og 10 % lavere end RAPID cement. Dette bør noteres ved konvertering fra RAPID til FUTURECEM cement for at undgå overblæsninger af siloer, da cementen vil fylde mere end hidtil.

Den foreliggende godkendelse af FUTURECEM til anvendelse i beton i Danmark indebærer begrænsninger i enkelte eksponeringsklasser. I skemaet (se link nedenfor) ses anvendelsesmulighederne for FUTURECEM og Aalborg Portlands øvrige cementer i de 18 eksponeringsklasser.

Skema med eksponeringsklasser

Generelt kan det siges, at begrænsningerne for anvendelse af FUTURECEM er meget lig BASIS cement (som i vid udstrækning anvendes i betonelementer) med undtagelse af eksponeringsklasserne XF2 og XF4 (frost/tø i kombination med tøsalt), hvor der er ekstra krav ved anvendelse af FUTURECEM.

FUTURECEM tillades ikke anvendt i eksponeringsklasserne XS2, XS3 og XA3, hvilket skyldes sulfatindholdet i havvand (XS2 og XS3) og højt sulfatindhold i jord og/eller grundvand (XA3).

Risikoen for termisk revnedannelse i betoner er mindre ved brug af FUTURECEM cement sammenlignet med RAPID cement, hvilket skyldes FUTURECEM cements lavere varmeudvikling. Dette letter processen for efterbehandling af betonen, da anvendelse af den korrekte isolering dermed er mindre kritisk.

Det er dog som altid vigtigt at sørge for tildækning af den netop udstøbte betonkonstruktion, for at undgå svindrevner forårsaget af udtørring. Ved brug af cementer med tilsat filler, vil betonen være mere følsom overfor udtørring. Derfor har vi i mange år gjort opmærksom på at tildækning af betoner med BASIS cement bør ske så hurtigt som muligt, og det samme vil gælde for betoner med FUTURECEM cement. Vores erfaringer viser, at ved den rette efterbehandling kan man opnå meget flotte og ensartede overflader på f.eks. vægge og gulve med FUTURECEM.

Glittetiden er afhængig af betonsammensætningen samt den friske betons eksponering overfor temperatur, vind og relativ luftfugtighed. Derfor vil elementproducenter, som støber indendørs i en støbehal ikke mærke nogen forandring ved implementering af FUTURECEM. Modsat vil udendørs in situ støbninger opleve sæsonvariationer som følge af påvirkning fra vind og vejr.

De danske kunder, som idag har en aftale med Aalborg Portland omkring køb af FUTURECEM vil kunne levere produkter med FUTURECEM. I hvilken grad de danske mørtel- og betonproducenter tilbyder dette, afhænger af egne planer for udvikling af egne produkter. Det anbefales at rette henvendelse via de normale kanaler for indhentning af tilbud med specifikation om brug af FUTURECEM. Der er allerede en række betonproducenter, som har implementeret FUTURECEM i standardprodukter og derfor er leveringsdygtige.

Normalt skal frostbestandigheden af betoner udsat for frost/tø i kombination med tøsalt, dvs. eksponeringsklasserne XF2 og XF4 iht. DS/EN 206 DK NA, eftervises ved en luftporeanalyse af den hærdnede beton iht. EN 480-11 eller alternativt ved en frost/tø test iht. SS137244.

I forbindelse med godkendelsen af FUTURECEM til anvendelse i betoner udsat for frost/tø i kombination med tøsalt er det vurderet, at frostbestandigheden af disse betoner skal eftervises ved både en luftporeanalyse iht. EN 480-11 og en frost/tø test iht. SS137244.

Ved brug af FUTURECEM cement opnår betonen en bearbejdelighed, som er mindst lige så anvendelig som betoner indeholdende RAPID og BASIS cement, og dette gælder både for sætmålsbetoner og selvkompakterende betoner. Derudover medvirker FUTURECEM cementens højere andel af fine partikler til en mere robust beton. Det betyder, at FUTURECEM betoner kan produceres indenfor et bredere interval af sætmål og flydesætmål – det er muligt at sænke eller øge betonens flydesætmål i højere grad uden at gå på kompromis med betonens stabilitet.

Se videoklip som viser udlægningen af både en sætmålsbeton og en selvkompakterende beton HER.

Varmeudviklingen i FUTURECEM-betoner vil være lavere end i RAPID- og BASIS betoner og højere end i betoner med AALBORG SOLID cement. Dette er et resultat af FUTURECEM cementens klinkerindhold sammenholdt med en anderledes klinkermineralogi.

FUTURECEM indgår på lige fod med vores øvrige produkter og er omfattet af samme forsikringsbetingelser som RAPID cement, BASIS cement osv.

Vi har arbejdet med denne teknologi i mere end 20 år og har masser af erfaringer og test. Cementen er selvfølgelig godkendt iht. til den europæiske cementstandard EN 197 og til anvendelse i beton i Danmark iht. EN 206.

FUTURECEM cement er på samme måde som Aalborg Portlands øvrige cementer godkendt i den dansk/europæiske betonstandard DS/EN 206 DK NA:2020 til anvendelse i betoner. Der er dog enkelte eksponeringsklasser, som kræver anvendelse af specialcementer – dette gælder XS2, XS3, og XA3.

Ja. Vi vil I de kommende år have begrænsede volumener til rådighed, da produktionen af FUTURECEM er mere kompleks end normalt. Dette bliver dog løbende forbedret ved procesoptimering og ombygning af en af vores cementmøller, hvilket øger produktionskapaciteten betydeligt.

Vi forventer dog fortsat ikke, at vores kapacitetsplan vil være en begrænsende faktor i de kommende år. I 2023 er allokeret FUTURECEM svarende til i størrelsesordenen 1 mio. m3 beton.

Flyveaske og biokulflyveaske kan med fordel anvendes sammen med FUTURECEM for yderligere at nedbringe CO2-aftrykket af betonen.

I henhold til den danske betonstandard DS/EN 206 DK NA, anneks F tillades flyveaske og biokulflyveaske anvendt sammen med FUTURECEM på lige fod med andre cementer, dog med undtagelse af eksponeringsklasserne XF2 og XF4 (beton udsat for frost/tø sammen med tøsalt), hvor (flyveaske + biokulflyveaske)/cementforholdet er begrænset til 0,10.

I henhold til den danske betonstandard DS/EN 206 DK NA er det ikke tilladt at anvende milkrosilica sammen med FUTURECEM. Årsagen til dette er alene, at FUTURECEM ikke er testet og dermed heller ikke godkendt til anvendelse sammen med mikrosilica jf. DS/EN 206 DK NA, anneks N.

Betoner med FUTURECEM cement vil opleves at have en længere afbindingstid. Afbindingstiden forlænges med ca. 20 minutter, hvis RAPID cement erstattes 1:1 med FUTURECEM cement. Betonelementer kan støbes lang tid før, at de skal anvendes på en byggeplads, og påvirker derfor ikke projektets tidsplan direkte. Ved in-situ støbninger kan receptoptimering bidrage til at afbindingstiden ikke bliver et problem.

Afformningstiden for betoner er afhængig af den tidlige styrkeudvikling, hvilket må forventes at være langsommere ved brug af FUTURECEM cement sammenlignet med RAPID og BASIS cement. Dette skyldes, at FUTURECEM cement har et lavere klinkerindhold sammenlignet med RAPID og BASIS cement. Denne forskel i betoners afformningstid kan der dog kompenseres for ved brug af varme i støbeborde, varmere blandevand eller ved tilsætning af syntetiske/kemiske acceleratorer.

FUTURECEM™ – et vigtigt skridt mod bæredygtig cementproduktion

Cement binder verden sammen, som vi siger vi hos Aalborg Portland. Cement er den vigtigste bestanddel i beton, som igen er det mest anvendte byggemateriale i byggerier og infrastruktur, og er derfor et helt centralt materiale. Den store cementproduktion indebærer i dag en tilsvarende stor CO2-udledning – dels fra brændsler og dels fra selve den mineralogiske proces. Med vores klimaplan, der frem mod 2030 vil sikre CO2-besparelser på 1,6 mio tons, har Aalborg Portland sat kursen mod en fremtid med CO2-neutral cementproduktion i Danmark. Det indebærer en række investeringer, videreudvikling af teknologier og de rette rammevilkår, hvis vi skal nå så langt. Det kan du læse mere om her.

Visionerne i vores klimaplan understøttes af strategien for bæredygtighed i Cementir Group, som Aalborg Portland er del af. Her er sat ambitiøse mål for reduktion af CO2-emissioner pr. ton cement frem mod 2030. I perioden 2021 – 2023 er der afsat 107 millioner euro til grønne investeringer.

FUTURECEM spiller en central rolle i vores arbejde med CO2 -reduktion og grøn omstilling. FUTURECEM-teknologien, der bruger kalksten og kalcineret ler som erstatning for cementklinker, har et markant reduceret CO2-aftryk og er resultatet af mange års forskning og testning bl.a. i Innovationskonsortiet Grøn Beton II. FUTURECEM er patenteret af Cementir og fra 2021 godkendt i betonstandarden DS/EN 206 til anvendelse i alle miljøklasser. FUTURECEM er derfor et af de største bidrag til den grønne omstilling i byggesektoren, hvor der er et stadigt stigende fokus på CO2-reduktion og grønne alternativer generelt samt skærpede krav i Bygningsreglementet og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Se FUTURECEM™
huset her

DoP FUTURECEM

Hent her

EPD FUTURECEM

Hent her
Bliv ekspert i FUTURECEM
Skal du og dine kollegaer være eksperter i FUTURECEM? Så send bud efter vores dygtige tekniske konsulenter. De deler gerne ud af deres viden og skræddersyr præsentationer til jeres ønsker og behov – enten online eller hos jer.
Kontakt os her

FUTURECEM udgør fundamentet for ambitiøst grønt byggeri


UN17 Village

Det ambitiøse bæredygtighedsbyggeri UN17 Village i Ørestad markerer starten på brugen af FUTURECEM i dansk byggeri. Den første betonkonstruktion, som er støttemuren mod søen, opføres med den nye CO2-reducerende cementtype, som efter planen også skal benyttes i stor skala i selve byggeriet