Rådgiv til en bedre fremtid med FUTURECEM

FUTURECEM® er udviklet med det primære formål at reducere udledningen af CO2. Cementen kan anvendes bredt og har egenskaber på linje med vores øvrige cementer. Vi har samlet dokumentation og svar på nogle af de typiske spørgsmål her på siden.

Et markant bidrag til holdbare og mere bæredygtige byggeprojekter


Det er naturligvis fortsat vigtigt for fremtidens bolig- og byggeprojekter med lang holdbarhed. Men både formelle krav samt forbrugere og bygherrers ønsker til mere bæredygtighed bliver stadig vigtigere.

Beton med FUTURECEM giver høj holdbarhed og samme gode egenskaber, som har kendetegnet cement fra Aalborg Portland siden 1889, men med en væsentlig lavere miljøbelastning. Hermed skaber FUTURECEM et fremragende fundament – i bogstavelig forstand – for at opnå bæredygtighedscertificeringer af byggeriet. Cementen kan anvendes bredt i alle miljøpåvirkninger og mange betonleverandører har taget beton med FUTURECEM til sig og tilbyder det på linje med konventionel beton. Så der er rigeligt med grunde til at tænke FUTURECEM ind i løsningerne til fremtidige byggeprojekter med bæredygtighed øverst på agendaen.

Her på siden har vi samlet den mest relevante dokumentation, information og svar på spørgsmål, som rådgivere har brug for ifm. konvertering til FUTURECEM.


Spørgsmål og svar om FUTURECEM™

Filtrer i spørgsmål

CO2-reduktionen i et etagebyggeri afhænger naturligvis af betonmængden og hvilke cementtyper, der ellers ville være anvendt. I etagebyggerier vil man ofte kunne opnå reduktoner på 7-8% i det samlede byggeri. Se eksempler her ,der også viser, hvilke konstruktioner der giver størst besparelse.

Sammenlignet med generisk data for CEM I 52.5 cement, som anvendes i f.eks. Dansk Betons EPD-værktøj er CO2-besparelsen ved brug af FUTURECEM ca. 30 %. De seneste beregninger af CO2-aftrykket fra FUTURECEM og Aalborg Portlands øvrige cementer fremgår af dette skema med EPD-data. Datasættene bliver løbende opdateret. Tabellen viser, at CO2-aftrykket fra FUTURECEM er ca. 26 % mindre end RAPID og 18 % mindre end BASIS cement.

FUTURECEM har en lidt lavere 28d trykstyrke, og der skal derfor som hovedregel anvendes 0-5% ekstra cement i betonen. I så fald bliver CO2-besparelsen i betonen en smule mindre. Ved tilsætning af 5% ekstra FUTURECEM er besparelsen ift. RAPID cement 22%.

CO2-reduktionen i hele bygningen afhænger naturligvis af betonmængden og hvilke cementtyper, som FUTURECEM erstatter. I etagebyggerier vil man ofte kunne opnå reduktoner på 7-8% i det samlede byggeri. Se regneeksempel med etagebyggeri her

Ja, der er ingen forringet brandmodstandevne ved at benytte FUTURECEM cement ift. Aalborg Portlands øvrige cementer.

Den foreliggende godkendelse af FUTURECEM til anvendelse i beton i Danmark indebærer begrænsninger i enkelte eksponeringsklasser. I skemaet (se link nedenfor) ses anvendelsesmulighederne for FUTURECEM og Aalborg Portlands øvrige cementer i de 18 eksponeringsklasser.

Skema med eksponeringsklasser

Generelt kan det siges, at begrænsningerne for anvendelse af FUTURECEM er meget lig BASIS cement (som i vid udstrækning anvendes i betonelementer) med undtagelse af eksponeringsklasserne XF2 og XF4 (frost/tø i kombination med tøsalt), hvor der er ekstra krav ved anvendelse af FUTURECEM.

FUTURECEM tillades ikke anvendt i eksponeringsklasserne XS2, XS3 og XA3, hvilket skyldes sulfatindholdet i havvand (XS2 og XS3) og højt sulfatindhold i jord og/eller grundvand (XA3).

Ja, du kan finde EPD’en og andre certifikater og datablade på futurecem.dk/dokumentation. Find osgå EPD’ere for vores øvrige cementer på Aalborg Portlands hjemmeside.

Ja, FUTURECEM indeholder mindre end 70% cementklinker, og anvendelse af FUTURECEM giver derfor op til to point til byggeri, jf. Svanemærkning af huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner

Af afsnit “P6 Cement og beton med reduceret energi- og klimapåvirkning” fremgår det:
“Kravet belønner cement- og betonbrug med reduceret klimapåvirkning på to måder. Point kan tages enten fra A eller B.

A) For hver produkttype gives der point, hvis mindst halvdelen af behovet for denne produkttype er dækket af cementprodukter, som indeholder op til 70 % cementklinker i vægt. Der kan højst opnås 2 point. Type cement- eller betonprodukter, der giver 1 point hver: • fundament • bærende system og grund-/etageadskillelse • loftselement • vægelement • facadeelement • altanelement, terrasse og veranda. Andre typer cementprodukter af tilsvarende størrelse/anvendelsesområde kan godkendes af Nordisk Miljømærkning.

B) For hvert gennemført punkt i bygningen tildeles der 1 point i henhold til nedenstående. • Bevidst arbejde til at differentiere betonkvalitet efter behov i bygningen (dvs. forskellige betonkvaliteter til forskellige konstruktionsdetaljer). • Overlagt arbejde med slanke betonkonstruktioner gennem forskellige foranstaltninger (højtydende beton, armeringsmateriale, armeringsteknik, randfundament osv.). Der kan højst opnås 2 point. ”

Svanemærkning kræver mindst 15 – 17 point afhængig af byggeriets art.

Ja – rumvægten af beton med FUTURECEM er stort set den samme som rumvægten af beton med Aalborg Portlands andre cementtyper. Til eksempel kan anføres at tilladte variationer af luftindholdet i betoner giver væsentlig større variationer i rumvægten end skift af cementtype.

De danske kunder, som idag har en aftale med Aalborg Portland omkring køb af FUTURECEM vil kunne levere produkter med FUTURECEM. I hvilken grad de danske mørtel- og betonproducenter tilbyder dette, afhænger af egne planer for udvikling af egne produkter. Det anbefales at rette henvendelse via de normale kanaler for indhentning af tilbud med specifikation om brug af FUTURECEM. Der er allerede en række betonproducenter, som har implementeret FUTURECEM i standardprodukter og derfor er leveringsdygtige.

Varmeudviklingen i FUTURECEM-betoner vil være lavere end i RAPID- og BASIS betoner og højere end i betoner med AALBORG SOLID cement. Dette er et resultat af FUTURECEM cementens klinkerindhold sammenholdt med en anderledes klinkermineralogi.

LCA-simuleringer af forskellige bygningstyper med FUTURECEM betoner viser en CO2-reduktion på mellem 4-7% for det samlede byggeri over en 50-årig periode (jfr. beregningsmetodikken i LCAbyg), hvorved betonens effekt på byggeriets CO2-aftryk sænkes fra omkring 25% til 20%. Dermed kan FUTURECEM give en betydelig CO2-reduktion, som kan bidrage til overholdelse af de nye CO2-krav i BR og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Hvis FUTURECEM kombineres med andre CO2-reducerede materialer, kan man opnå flere CO2-reduktioner – tre beregningseksempler lavet af Rambøll (SE RAPPORT HER) viser, at man dermed allerede nu kan leve op til den frivillige bæredygtighedsklasse i 2030 for både et etfamiliehus, etagebyggeri og rækkehus.

FUTURECEM er en ny cementtype, som er godkendt til anvendelse i beton i Danmark. Den foreliggende godkendelse af cementen indebærer nogle begrænsninger i enkelte eksponeringsklasser under aggressiv og ekstra aggressiv miljøpåvirkning. Specificerer man derfor udelukkende overholdelse af krav til en hel miljøpåvirkning f.eks. aggressiv miljøpåvirkning, vil anvendelse af FUTURECEM være udelukket, da denne cementtype ikke tillades anvendt i én af de i alt seks eksponeringsklasser under aggressiv miljøpåvirkning – nemlig XS2 (beton permanent i kontakt med havvand/grundvand i umiddelbar nærhed af havvand) og delvist i XA2, hvis årsagen til denne eksponering skyldes sulfatpåvirkning på dette niveau.

For at FUTURECEM i videst muligt omfang kan anvendes i en beton, er det afgørende, at der til betonerne specificeres krav om overholdelse af specifikke og relevante eksponeringsklasser fremfor en hel miljøpåvirkning.

FUTURECEM cement er på samme måde som Aalborg Portlands øvrige cementer godkendt i den dansk/europæiske betonstandard DS/EN 206 DK NA:2020 til anvendelse i betoner. Der er dog enkelte eksponeringsklasser, som kræver anvendelse af specialcementer – dette gælder XS2, XS3, og XA3.

Ja. Vi vil I de kommende år have begrænsede volumener til rådighed, da produktionen af FUTURECEM er mere kompleks end normalt. Dette bliver dog løbende forbedret ved procesoptimering og ombygning af en af vores cementmøller, hvilket øger produktionskapaciteten betydeligt.

Vi forventer dog fortsat ikke, at vores kapacitetsplan vil være en begrænsende faktor i de kommende år. I 2023 er allokeret FUTURECEM svarende til i størrelsesordenen 1 mio. m3 beton.

Anvendelsen af FUTURECEM i betonvarer er udfordrende grundet eksponering for frost og salt. Det er lykkedes at producere belægningssten og fliser i to-lags-produkter, som ligger væsentlig under kravet til afskalning iht. de gældende standarder. Ved at anvende egenskaberne fra enten BASIS eller RAPID cement i et pudslag på min. 4mm i kombination med en bagbeton baseret på FUTURECEM, er det muligt at reducere CO2 aftrykket samtidig med at holdbarhedsegenskaber er væsentligt indenfor standardens krav.

FUTURECEM tillades ikke anvendt i eksponeringsklasserne XS2 og XS3.

Eksponeringsklasse XS3 dækker over konstruktioner udsat for tidevand samt splash og sprøjt fra havvand – f.eks. marine konstruktioner nær vandlinjen. Eksponeringsklasse XS2 dækker over konstruktioner permanent under havvand – f.eks. marine konstruktioner og konstruktioner i kontakt med grundvand som har kloridindhold svarende til nærtliggende havvand. Sidstnævnte kan være en bundplade og kælderydervægge i et byggeri i nærheden af en kajkant. Vurderingen af grundvandets kloridindhold bør altid baseres på en grundvandsanalyse. Omkostningerne til én grundvandsanalyse udgør i omegnen af 3.000 kr. ekskl. moms og ekskl. boring.

Eksponeringsklasserne XA1, XA2 og XA3 omfatter beton i kontakt med jord og grundvand med kemisk påvirkning fra sulfat, pH, ammonium, aggressivt carbondioxid og magnesium. Høje koncentrationer for hovedparten af disse stoffer i grundvand og jord svarende til XA2 og XA3 forekommer meget sjældent i Danmark.

Den foreliggende godkendelse til anvendelse af FUTURECEM i beton indebærer en begrænsning i forbindelse med sulfatpåvirkning svarende til eksponeringsklasserne XA2 og XA3. Dette skyldes, at de påkrævede tests af beton med FUTURECEM udsat for sulfatpåvirkning ikke var gennemført på godkendelsestidspunktet. De påkrævede tests er igangsat, men de er meget tidskrævende, og der foreligger endnu ikke resultater heraf.

FUTURECEM er godkendt til anvendelse i XA1 og delvist i XA2, og den tillades ikke anvendt i eksponeringsklasse XA3.

Hvis sulfatindholdet i jord eller grundvand er udslagsgivende for XA2, kan FUTURECEM ikke anvendes på nuværende tidspunkt.

For at sikre, at FUTURECEM kan anvendes i beton i kontakt med jord og grundvand – f.eks. til en bundplade og kælderydervægge i et byggeri, anbefales det derfor, at der foretages undersøgelse af jord og grundvand til at fastsættelse af det aktuelle niveau af ovennævnte kemiske stoffer (testmetoder og grænseværdier fremgår af EN 206 tabel 2), så der kan fastsættes specifikke og relevante krav til betonen. Omkostningerne til én jordbunds- og grundvandsanalyse udgør i omegnen af 3.000 kr. ekskl. moms og ekskl. boring.

Aalborg Portland har endnu ikke indsamlet erfaring omkring anvendelsen af FUTURECEM i tagsten. Det anses dog ikke som et problem at producere tagsten med FUTURECEM.

Betoner med FUTURECEM cement vil opleves at have en længere afbindingstid. Afbindingstiden forlænges med ca. 20 minutter, hvis RAPID cement erstattes 1:1 med FUTURECEM cement. Betonelementer kan støbes lang tid før, at de skal anvendes på en byggeplads, og påvirker derfor ikke projektets tidsplan direkte. Ved in-situ støbninger kan receptoptimering bidrage til at afbindingstiden ikke bliver et problem.

FUTURECEM™ – et vigtigt skridt mod bæredygtig cementproduktion

Cement binder verden sammen, som vi siger vi hos Aalborg Portland. Cement er den vigtigste bestanddel i beton, som igen er det mest anvendte byggemateriale i byggerier og infrastruktur, og er derfor et helt centralt materiale. Den store cementproduktion indebærer i dag en tilsvarende stor CO2-udledning – dels fra brændsler og dels fra selve den mineralogiske proces. Med vores klimaplan, der frem mod 2030 vil sikre CO2-besparelser på 1,6 mio tons, har Aalborg Portland sat kursen mod en fremtid med CO2-neutral cementproduktion i Danmark. Det indebærer en række investeringer, videreudvikling af teknologier og de rette rammevilkår, hvis vi skal nå så langt. Det kan du læse mere om her.

Visionerne i vores klimaplan understøttes af strategien for bæredygtighed i Cementir Group, som Aalborg Portland er del af. Her er sat ambitiøse mål for reduktion af CO2-emissioner pr. ton cement frem mod 2030. I perioden 2021 – 2023 er der afsat 107 millioner euro til grønne investeringer.

FUTURECEM spiller en central rolle i vores arbejde med CO2 -reduktion og grøn omstilling. FUTURECEM-teknologien, der bruger kalksten og kalcineret ler som erstatning for cementklinker, har et markant reduceret CO2-aftryk og er resultatet af mange års forskning og testning bl.a. i Innovationskonsortiet Grøn Beton II. FUTURECEM er patenteret af Cementir og fra 2021 godkendt i betonstandarden DS/EN 206 til anvendelse i alle miljøklasser. FUTURECEM er derfor et af de største bidrag til den grønne omstilling i byggesektoren, hvor der er et stadigt stigende fokus på CO2-reduktion og grønne alternativer generelt samt skærpede krav i Bygningsreglementet og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Se FUTURECEM™
huset her

DoP FUTURECEM

Hent her

EPD FUTURECEM

Hent her
Bliv ekspert i FUTURECEM
Skal du og dine kollegaer være eksperter i FUTURECEM? Så send bud efter vores dygtige tekniske konsulenter. De deler gerne ud af deres viden og skræddersyr præsentationer til jeres ønsker og behov – enten online eller hos jer.
Kontakt os her

FUTURECEM udgør fundamentet til ambitiøst grønt byggeri


UN17 Village

Det ambitiøse bæredygtighedsbyggeri UN17 Village i Ørestad markerer starten på brugen af FUTURECEM i dansk byggeri. Den første betonkonstruktion, som er støttemuren mod søen, opføres med den nye CO2-reducerende cementtype, som efter planen også skal benyttes i stor skala i selve byggeriet